Print deze pagina: Print deze pagina:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen. offertes en facturen van Broekhuizen Kerstpakketten (hierna "Broekhuizen") zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") van toepassing tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling en/of offerte houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Broekhuizen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbieding/Bestelling/Offerte (allen hierna "Overeenkomst" dan wel "Overeenkomsten")
2.1 Alle aanbiedingen van Broekhuizen zijn vrijblijvend en Broekhuizen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Acceptatie van een bestelling geschiedt uitsluitend na ontvangst van een door de opdrachtgever getekende offe
rte voor akkoord. Deze offerte wordt opgesteld door Broekhuizen. Binnen vijf werkdagen na de bestelling zal Broekhuizen een offerte (dan in hardcopy of in digitale vorm) sturen.
2.3 Een door Broekhuizen opgestelde offerte is vijf werkdagen geldig, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.4 Een offerte komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling en/of offerte door Broekhuizen. Broekhuizen is gerechtigd bestellingen en/of offertes te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling en/of offerte niet wordt geaccepteerd, deelt Broekhuizen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling en/of offerte.
2.5 Broekhuizen zal niet leverbare producten vervangen door minimaal gelijkwaardige producten.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Broekhuizen is gerechtigd EUR 50.- aan verzendkosten in rekening te brengen indien het totaal van de offertes niet bedrag van EUR 500,- exclusief BTW overschrijdt, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op het rekeningnummer van Broekhuizen, doch altijd 8 werkdagen vσσr levering, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.4 Betaling kan geschieden per bank of in contanten. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Broekhuizen.
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bedrijfsnaam bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Broekhuizen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Broekhuizen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Broekhuizen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Broekhuizen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de Overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip zoals vermeld op de geaccepteerde offerte, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Broekhuizen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Broekhuizen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen redelijker termijn na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

Artikel 7. Garantie
7.1 Indien Broekhuizen producten aan de afnemer levert, is Broekhuizen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Broekhuizen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Broekhuizen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Broekhuizen in behandeling te worden genomen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen/offertes en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Broekhuizen, dan wel tussen Broekhuizen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Broekhuizen, is Broekhuizen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Broekhuizen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Broekhuizen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Broekhuizen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Broekhuizen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Broekhuizen schriftelijk opgave doet van een adres, is Broekhuizen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Broekhuizen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Broekhuizen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Broekhuizen deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een
of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Broekhuizen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Broekhuizen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Broekhuizen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

voor het laatste geupdated 17-9-2008

Doorgaan
 
 
 
 
 

Mijn Account